Algemene leverings‐ en betalingsvoorwaarden

Steenhauer B.V.

Moezel 23

2491 CV  Den Haag

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de algemene leverings‐ en betalingsvoorwaarden van Steenhauer B.V.. Steenhauer: gebruiker van de algemene leverings‐ en betalingsvoorwaarden.

Klant: de contractspartij van Steenhauer of een derde, handelend in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.

Overeenkomst: de overeenkomst tot levering, al dan niet via de website www.steenhauer.nl tot stand komt Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als per e‐mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk wordt gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, levering en overeenkomst, waarop Steenhauer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Steenhauer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden op de overeenkomst met Steenhauer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Steenhauer en haar klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd en de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen de gestelde termijn is bevestigd.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat‐ en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal of andere door Steenhauer verstrekte gegevens binden haar niet.
 3. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Steenhauer slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Steenhauer heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct danwel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
 4. De omvang van de verplichtingen van Steenhauer wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen (zeven) werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan Steenhauer.
 5. Het bevestigen van een akkoord op de gemaakte offertes per e‐mail van klant aan Steenhauer betekent acceptatie van de gemaakte offerte en de algemene voorwaarden van Steenhauer. Alle rechten worden geacht in te zijn gegaan vanaf het moment van ontvangst van de door klant aan Steenhauer toegezonden en door Steenhauer ontvangen e‐mail. De e‐mail heeft de status van opdrachtbevestiging.
 1. Indien de offerte (nog) niet is getekend en door Steenhauer is begonnen met aanvang en uitvoeren van de levering op verzoek van klant, wordt door Steenhauer de offerte als geaccepteerd beschouwd en is er een overeenkomst tot stand gekomen.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Steenhauer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Steenhauer anders aangeeft.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Website

 1. Bij de op de website van Steenhauer aangeboden producten worden product specificaties vermeldt alsmede de prijs van het product, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De inhoud van www.steenhauer.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Steenhauer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het product. Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen in werkelijkheid anders uitvallen maar dat Steenhauer op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant.
 3. Steenhauer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 5. Prijs

 1. De door Steenhauer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
 2. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor Steenhauer de goederen en/of de diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Steenhauer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de order te annuleren, terwijl Steenhauer niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan.
 3. De in de orderbevestiging opgenomen prijs is de koopprijs en omvat uitsluitend de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking, tenzij het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 6. Levering

 1. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Steenhauer in overleg treden met de klant. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht, ook niet na ingebrekestelling, op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de klant uit de overeenkomst of voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
 2. De goederen worden geacht door Steenhauer te zijn geleverd en door klant te zijn aanvaard:
  1. bij levering af het magazijn danwel, indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen; en
  2. bij franco levering, zodra de goederen bij de klant zijn aangevoerd en gelost.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Steenhauer bevoegd dit deel te leveren danwel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 door klant niet meer kan worden teruggekomen.
 5. Klant dient er zorg voor te dragen dat Steenhauer alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 7. Vervoer en risico

 1. Alle door klant bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening (tot een bedrag van € 200,00; de meerdere kosten worden door Steenhauer betaald) en risico van de klant door Steenhauer afgeleverd op danwel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de klant te zijn verleend.
 2. Het transport van de goederen zal op een door Steenhauer te bepalen wijze geschieden.
 3. Aanvullende verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de klant komen.
 1. Indien van het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van Steenhauer niet kan doorgaan, is Steenhauer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan, zulks onverminderd het recht van Steenhauer betaling van de koopprijs te vorderen.
 2. Het risico van beschadigingen en/of teniet gaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van Steenhauer is voor rekening van de klant, zelfs indien de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de klant zich bij de levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

Artikel 8. Reclame

 1. De klant wordt geacht de door Steenhauer geleverde goederen/diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Steenhauer (info@steenhauer.nl) en de ontvangst is door Steenhauer bevestigd, bij gebreke waarvan elk recht van de klant ter zake is vervallen.
 3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal Steenhauer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen, opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 4. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de klant nog enig reclamerecht toekomt.
 5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9. Overmacht

 1. Steenhauer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid, welke Steenhauer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Steenhauer geen invloed kan uitoefenen.
 3. Indien Steenhauer ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Steenhauer zal de klant een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 10. Betaling en erkennen van facturen

 1. Behoudens afwijkende schriftelijke betalingsregeling, geldt standaard dat betaling ineens en binnen veertien (14) dagen dient te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen middels een machtiging voor incasso, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 2. Compensatie van een eventueel door de klant gepretendeerde vordering op Steenhauer is uitgesloten.
 3. De klant wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd, behoudens later tegenbewijs door de klant van (eventuele) wanprestatie van Steenhauer. Eventuele onjuistheden in de factuur ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag.

Artikel 11. Verzuim

 1. Indien het door de klant aan Steenhauer te betalen bedrag niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens klant aan Steenhauer is voldaan, is klant over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal worden gerekend, één en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door Steenhauer aan de klant is vereist.
 2. In geval klant enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een faillissement c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijn laste wordt gelegd, is elke vordering van Steenhauer op de klant terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Steenhauer dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, één en ander onverminderd het recht op schadevergoeding danwel opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Steenhauer geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de klant afgesloten overeenkomst aangaande het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet‐tijdig of niet‐geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist ten laste van de klant. Over de openstaande vordering is de klant wettelijke rente verschuldigd aan Steenhauer vanaf de vervaldag van de betalingstermijn tot aan de dag van voldoening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen op grond van het Besluit voor vergoeding buitengerechtelijke incassokosten minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00.

Artikel 13. Voorschotregeling

Gebruiker behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming van de overeenkomst een voorschot te verlangen. Dit voorschot wordt verrekend bij het opmaken van de (eind) factuur. Blijft de klant in gebreke om binnen een daartoe door Steenhauer gestelde termijn het verlangde voorschot te voldoen, dan kan Steenhauer de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling of zonder nadere gerechtelijke tussenkomst ontbinden danwel de uitvoering daarvan opschorten, onverminderd het recht op betaling van de reeds verleende goederen en/of diensten c.q. schadevergoeding.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Steenhauer totdat de klant aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder tevens de verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De klant verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer onbetaalde facturen, worden de bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 3. Zolang de goederen eigendom blijven van Steenhauer, mag de klant ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be‐ of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de klant, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete van € 5.000,‐‐ en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van Steenhauer.
 4. Ingeval de klant de aan Steenhauer in eigendom toebehorende goederen, zal hebben be‐ of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van Steenhauer zich tevens uit tot deze be‐ of verwerkte goederen, totdat de klant aan alle op hen rustende verplichtingen jegens Steenhauer heeft voldaan. Indien de klant de goederen zonder toestemming van Steenhauer heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Steenhauer over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichting van Steenhauer om in geval van materiaal‐ en/of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is c.q. zijn Steenhauer en/of haar werknemers en/of door Steenhauer ingeschakelde derden nimmer aansprakelijk voor enige, door de klant of door derden geleden of te lijden schade.
 2. De aansprakelijkheid jegens de klant vervalt in elk geval, indien klant Steenhauer niet binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van Steenhauer voor schade van de klant is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen. Gevolgschade – waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van relaties en betaling verschuldigd aan derden – komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien Steenhauer aansprakelijk is terzake van uitvoeringen van opdrachten en/of leveringen, heeft zij het recht, te harer keuze, óf vervangende goederen te leveren óf de goederen te herstellen óf de klant naar mate van de foute leverantie voor de koop‐ of leveringsprijs te crediteren.
 5. Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede) gebruik en/of gebrek van de door Steenhauer geleverde goederen, is steeds voor rekening van de klant en deze zal Steenhauer zo nodig volledig vrijwaren.
 6. De aansprakelijkheid van Steenhauer vervalt in ieder geval na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 5 lid 2 en voorts indien de goederen niet zijn gebruikt en/of verwerkt overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen en/of op de verpakking aangegeven mededelingen.

Artikel 16. Tussentijdse beëindiging en ontbinding

 1. Indien de klant de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. In dat geval geldt als beëindigingdatum van de opdracht de datum, waarop Steenhauer de schriftelijke mededeling heeft ontvangen en heeft bevestigd aan de klant.
 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8, 9, 10 en 12 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, schuldsanering of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Bij tussentijdse beëindiging of ontbinding van de overeenkomst worden tot op het tijdstip van beëindiging c.q. ontbinding gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ´s‐Gravenhage.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Alle verbintenissen tussen Steenhauer en de klant als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlandse recht.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s‐Gravenhage.
 2. Steenhauer heeft recht om tussentijds deze algemene voorwaarden aan te passen. Steenhauer zal de klant van elke tussentijdse aanpassing vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

‐‐

Steenhauer.nl gebruikt cookies om de beste winkelervaring te waarborgen. Gedeeltelijke cookies worden door derde partijen ingesteld Privacy Info